Numer wpisu:4722

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:09/28/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1940/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Zofia Drohomirecka

Postanowienie uznane za niedozwolone:"2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót