Numer wpisu:4295

Data wpisu:02/22/2013

Data wydania wyroku:09/21/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 600/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo" Sp. z o.o. z/s w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wyłączność ma takie znaczenie, że Zleceniodawca nie może zawrzeć umowy o pośrednictwo w sprzedaży Nieruchomości z innym podmiotem jak również nie może bezpośrednio, sam lub przy pomocy innych podmiotów, wykonywać w odniesieniu do Nieruchomości czynności wskazanych w § 4 ust. 1 Umowy, a ponadto nie może bez udziału Pośrednika zawrzeć umowy sprzedaży Nieruchomości (bądź innej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy), chyba że Pośrednik nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy w całości lub znacznej części"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI Acz 2223/12) oddalające zażalenie powoda

Branża:Nieruchomości


Powrót