Numer wpisu:5789

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:12/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5378/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Kokurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Cena sprzedaży urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz cena sprzedaży majątkowych praw autorskich do dokumentacji techniczno-budowlanej zostanie ustalona na podstawie:
1) kosztorysu powykonawczego na roboty budowlano-montażowe związane z realizacją prac, o których mowa w § 5 ust. 4, dostarczonego przez podmiot przyłączany i zweryfikowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT),
2) faktur na roboty budowlane związane z realizacją prac, o których mowa w § 5 ust. 4 (pomiar geodezyjny powykonawczy, nadzory branżowe, zajęcie pasa drogi itp.), dostarczonych przez podmiot przyłączany i zweryfikowany przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT),
3) wyceny dokumentacji techniczno-budowlanej, o której mowa w § 5 ust.1, opracowanej w oparciu o cennik prac projektowych ŚZWPT-2000, dostarczonej przez podmiot przyłączany i zweryfikowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT)"

Uwagi:Na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt XVII AmC 5378/11, Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 listopada 2013 r. sygn. akt VI ACa 399/13 prostuje oczywistą niedokładność w komparycji i sentencji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że każdorazowe oznaczenie strony pozwanej "Tauron Dystrybucja GZE S.A. w Gliwicach" zastępuje prawidłowym oznaczeniem "Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie"

Branża:Dostawa energii, wody, gazu i ciepła


Powrót