Numer wpisu:3364

Data wpisu:07/06/2012

Data wydania wyroku:10/20/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1333/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:JHP Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony oświadczają że w umowie przenoszącej własność lokalu zawarte będą postanowienia dotyczące określenia stron, przedmiotu, ceny sprzedaży i sposobu jej zapłaty oraz zabezpieczenia ewentualnego kredytu zaciągniętego przez Kupującego. Wszelkie dodatkowe postanowienia, wykraczające poza elementy przedmiotowo istotne dla tego typu umowy oraz zabezpieczenia płatności wymagają uprzedniej zgody Sprzedającego. Odmowa zamieszczenia takich postanowień w umowie nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Kupującego od zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu" (§ 4 ust 8 wzorca)

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót