Numer wpisu:4080

Data wpisu:12/03/2012

Data wydania wyroku:07/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1002/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:KMW Residental Sp. z o. o.

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Przeniesienie przez jedną ze stron praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności"

Branża:Nieruchomości


Powrót