Numer wpisu:90

Data wpisu:08/20/2004

Data wydania wyroku:03/05/2003

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 19/02

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Zygmunt Kukiel i Anna Kukiel

Oznaczenie pozwanego:Echo Investment S.A. w Kielcach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku odstąpienia przez Echo Investment S.A. od niniejszej umowy zgodnie z zapisami ust. 1 lub 6 niniejszego paragrafu, ze zwracanej kwoty zostanie potrącona należna Spółce kara umowna w wysokości równowartości 15% ceny lokalu wyrażonej w USD według kursu średniego USD w NBP obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy.”

Branża:Nieruchomości


Powrót