Numer wpisu:6125

Data wpisu:09/04/2015

Data wydania wyroku:05/19/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 1391/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jolanta Pasternak

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Romański - Biuro Nieruchomości "Bracia Romańscy"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rozwiązania umowy na wyłączność w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy przez którąś ze stron lub na podstawie zgodnych oświadczeń stron (pkt 7) lub nie dotrzymania warunków wyłączności (zawarcie Umowy pośrednictwa z innym biurem w okresie związania Umową), Pośrednikowi należy się wynagrodzenie za związane z kosztami czynności podjęte zanim doszło do rozwiązania umowy:
a) według rachunku za czynności wymienione w pkt 3
b) w kwocie ryczałtowej brutto 3000,00, słownie: trzy tysiące złotych"

Branża:Nieruchomości


Powrót