Numer wpisu:2163

Data wpisu:02/04/2011

Data wydania wyroku:09/16/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 350/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Robert Rafał

Oznaczenie pozwanego:ORCO Property sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony uzgadniają, iż różnica wynosząca ± 3% (trzy procent) pomiędzy rzeczywistą powierzchnią Apartamentu ustaloną w sposób określony w niniejszym artykule, a powierzchnią Apartamentu wskazaną w niniejszej Umowie jest dopuszczalna i nie będzie stanowić podstawy do korekty Ceny"

Branża:Nieruchomości


Powrót