Numer wpisu:2281

Data wpisu:04/11/2011

Data wydania wyroku:09/30/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1779/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Jolanta Walas-Zdunek - Biuro Podróży Sun Sport z siedzibą w Kaliszu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z udziału w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora jak np.:
A. niedotrzymanie przez Zamawiającego określonych w Umowie terminów,
B. nieprzybycie Uczestnika na zbiórkę,
C. choroba lub inne wypadki losowe-dokonuje się następujących potrąceń:
a. 10% z ceny imprezy w razie rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie w terminie powyżej 50 dni przed jej rozpoczęciem,
b. 20% z ceny imprezy przy rezygnacji pomiędzy 35-50 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
c. 40% z ceny imprezy przy rezygnacji pomiędzy 19-34 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
d. 60% z ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 9-18 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
e.100% z ceny imprezy przy rezygnacji w terminie poniżej 8 dni od daty rozpoczęcia imprezy"

Branża:Turystyka


Powrót