Numer wpisu:588

Data wpisu:12/02/2005

Data wydania wyroku:10/10/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 54/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Janusz Wiesiołek

Oznaczenie pozwanego:Powszechny Zakład Ubezpieczeń na życie S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Odpowiedzialność PZU życie SA w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia”

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót