Numer wpisu:4458

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:02/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3637/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Joanna Łaszkiewicz, Barbara Mamrot - Apteka Prywatna J. Łaszkiewicz & B. Mamrot w Zgierzu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 lutego 2013 r. utrzymujący w mocy wyrok zaoczny z dnia 14 lutego 2012 r.

Branża:Handel elektroniczny


Powrót