Numer wpisu:5829

Data wpisu:10/21/2014

Data wydania wyroku:03/07/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 538/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Michał Szczygłowski - SPIDERNET Michał Szczygłowski w Częstochowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w terminie wskazanym powyżej, Operator ma prawo do naliczenia lub obciążenia Abonenta karą umowną, równą odtworzeniowej wartości Sprzętu Urządzenia w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powiększoną o 50%"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót