Numer wpisu:2614

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:03/31/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1344/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Bartosz Stasiak - "NAMAXA TOUR" z siedzibą w Szczecinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Po otrzymaniu takiej informacji Klient zobowiązany jest na piśmie, pod rygorem nieważności, w ciągu kolejnych 5 dni poinformować NAMAXA czy zgadza się na proponowane zmiany umowy czy też, na skutek dokonanych zmian, odstępuje od zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego opłat. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, traktowane jest przez NAMAXA jako akceptacja przez Klienta zmian dokonanych w treści umowy o świadczenie usług turystycznych."

Branża:Turystyka


Powrót