Numer wpisu:1390

Data wpisu:04/22/2008

Data wydania wyroku:12/05/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 126/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Nabywca ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wyższego niż 120 dni. EDBUD zwróci Nabywcy wniesione przez nich kwoty w wysokości nominalnej, z zastrzeżeniem potrąceń opisanych w ust. 5 w terminie 60 dni od rozwiązania umowy."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót