Numer wpisu:5752

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:05/21/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 10727/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Wróblewski - Tomitech w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba że, szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej"

Branża:Inne usługi


Powrót