Numer wpisu:652

Data wpisu:04/03/2006

Data wydania wyroku:07/25/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 13/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku rozwiązania zawartej ze wskazaną przez partycypanta osobą przedwstępnej umowy najmu albo umowy najmu oraz stwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym opóźnienia i opuszczenia przez najemcę zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego PTBS zwróci z zastrzeżeniem par. 3 pkt 2 wpłacone przez niego sumy w wysokości równej dokonanym wpłatom bez oprocentowania w terminie 30 dni od wniesienia pełnej kwoty partycypacji w kosztach wspomnianego lokalu na podstawie umowy zawartej z innym partycypantem”

Branża:Nieruchomości


Powrót