Numer wpisu:3516

Data wpisu:08/06/2012

Data wydania wyroku:10/11/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 728/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Wiesław Chwała

Oznaczenie pozwanego:Getin Noble Bank SA w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: ubezpieczenie z tytułu pakietowego ubezpieczenia na wypadek odmowy ustanowienia hipoteki przez 3 pierwsze miesiące kredytowania. Ubezpieczenie ulega przedłużeniu na okres kolejnych 9 miesięcy o ile kredytobiorca nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od wypłaty kredytu/ 1 transzy odpisu z KW nieruchomości w z wpisem hipotecznym na rzecz Banku na 1 miejscu i niezawierającego obciążeń niezaakceptowanych przez Bank. Kredytobiorca upoważnia Bank do wznowienia ubezpieczenia na kolejne okresy 9 - miesięczne i doliczenia składki w wysokości 0,9% w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytu"

Uwagi:Sąd Apelacyjny wyrok z dnia 14 lipca 2011 r. sygn. akt VIACa 74/11; Sąd Najwyższy postanowienie z dnia 14 czerwca 2012 r. I CSK 657/11

Branża:Usługi bankowe


Powrót