Numer wpisu:2728

Data wpisu:12/28/2011

Data wydania wyroku:07/06/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2054/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:Budomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku, gdy Spółka dopuści się zwłoki w zawarciu umowy przyrzeczonej w terminie określonym w § 3, ust. 1 umowy, a strona kupująca przed jego upływem zapłaci zaliczki równe całości cen, Spółka zobowiązuje się do zapłaty stronie kupującej kary umownej w wysokości 0,01 % (jednej setnej procent) wpłaconych przez stronę kupującą zaliczek, za każdy dzień zwłoki, aż do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej."

Branża:Nieruchomości


Powrót