Numer wpisu:5771

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:06/18/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 10754/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Adrian Machowski - Machowski Adrian AM Corp w Skarżysko-Kamiennej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas najmu, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt c Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami przestoju Pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy Pojazdu), a w przypadku szkody, która nie będzie mogła być zlikwidowana z ubezpieczenia Pojazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę również kwotą równoważną kosztom bezpośrednim i pośrednim potrzebnym do naprawy uszkodzonego Pojazdu ustaloną m.in. w oparciu o wycenę autoryzowanego serwisu"

Branża:Inne usługi


Powrót