Numer wpisu:4515

Data wpisu:04/22/2013

Data wydania wyroku:03/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3776/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Marcin Ożóg

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż jeden dzień, Abonentowi przysługuje uprawnienie do zwrotu opłaty abonamentowej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za usługę"

Branża:Inne usługi


Powrót