Numer wpisu:4729

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:03/18/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4308/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Kamil Trojanowski - KUBA Usługi Transportowe

Postanowienie uznane za niedozwolone:"KUBA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do zleceniodawcy jak i osób trzecich"

Branża:Inne usługi


Powrót