Numer wpisu:4701

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:04/19/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1161/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Poltur Polska" (pkt IX 5. Warunków uczestnictwa Poltur Polska)

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r.(VI Wydział Cywilny) zmieniające zaskarżone postanowienie, zawarte w punkcie drugim wyroku
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r. (VI Wydział Cywilny) oddalający apelację pozwanego

Branża:Turystyka


Powrót