Numer wpisu:114

Data wpisu:08/20/2004

Data wydania wyroku:03/10/2004

Sygnatura akt: Sygn. akt XVII Amc 34/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W razie rezygnacji z usług Pośrednika i wypowiedzenia umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać z pominięciem Pośrednika umowy najmu z osobami, którym wskazano przedmiotowy lokal. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny, znajomych. Jednak w przypadku zawarcia umowy Zleceniodawca zapłaci Pośrednikowi prowizje w potrójnej wysokości.”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót