Numer wpisu:4675

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:03/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3682/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient nie może zwiększać swojego Zadłużenia wobec Banku z tytułu Umowy, niezwłocznie zwraca Kartę Główną wraz z Kartami Dodatkowymi lub niszczy w sposób uniemożliwiający dalsze ich używanie (...)"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 633/12) oddalający apelację pozwanego

Branża:Usługi bankowe


Powrót