Numer wpisu:5224

Data wpisu:08/28/2013

Data wydania wyroku:08/24/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 278/11, XVII AmC 279/11, XVII AmC 280/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ewa Górecka, Ewa Helmann (wyrok-sygn. XVII AmC 279/11), Tomasz Pietrzak (wyrok-sygn. XVII AmC 280/11)

Oznaczenie pozwanego:Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pisma kierowane do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego pod ich ostatni znany Pramerica Życie TUiR S.A. adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania"

Uwagi:Dotyczy wyroku o sygn. XVII AmC 279/11: Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymujący w mocy wyrok zaoczny z dnia 1 marca 2012 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie o sygn. XVII AmC 279/11 (sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego z dnia 1 marca 2012 r.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1241/12) oddalający apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 czerwca 2012 r. sygn. akt XVII AmC 279/11
Wpis do Rejestru w dniu 23 października 2013 r.

Dotyczy wyroku o sygn. XVII AmC 280/11: Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymujący w mocy wyrok zaoczny z dnia 1 marca 2012 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie o sygn. XVII AmC 280/11 (sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego z dnia 1 marca 2012 r.)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1249/12) oddalający apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 czerwca 2012 r. sygn. akt XVII AmC 280/11
Wpis do Rejestru w dniu 23 października 2013 r.

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót