Numer wpisu:4723

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:09/28/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1860/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Melior sp. z o.o. w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Regulamin określa zasady zakupów w sklepie papierA4.pl, złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny (Sąd Gospodarczy) w Bydgoszczy, właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót