Numer wpisu:7289

Data wpisu:11/21/2018

Data wydania wyroku:03/10/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 91/15

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Wilczewski

Oznaczenie pozwanego:"Bachalski Development" Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku niedotrzymania przez Dewelopera terminu odbioru, określonego w § 9 niniejszej umowy lub terminu zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności tego lokalu i przeniesienia jego własności na rzecz Nabywcy, określonego w § 6 niniejszej umowy, Deweloper zobowiązany będzie zapłacić Nabywcy karę umowną za okres opóźnienia w wysokości 0,02% (zero 2/100 procent) ceny brutto lokalu, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% (pięć procent) ceny brutto lokalu"

Branża:Nieruchomości


Powrót