Numer wpisu:4279

Data wpisu:02/22/2013

Data wydania wyroku:08/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 379/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Studio 3 Investment Sp. z o.o.

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kupujący może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na warunkach określonych przez Sprzedającego, po uzyskaniu jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności wskazanej na wstępie"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACz 2070/12) zmieniające zaskarżone postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku

Branża:Nieruchomości


Powrót