Numer wpisu:2579

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:04/20/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1782/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Karina Głowala

Oznaczenie pozwanego:Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku powstałego z wyłącznej winy Inwestora Powierniczego opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, w rozumieniu postanowienia § 5 ust 4 nin. umowy, przekraczającego 90 dni, Finansującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,03 % kosztu lokalu i miejsca postojowego, określonej w § 4 nin. umowy za każdy dzień zwłoki powyżej 90 dni, jednak nie więcej niż 5% wartości nin.umowy. Realizacja tego roszczenia na rzecz Finansującego nastąpi po wyegzekwowaniu przez Spółdzielnię od Inwestora Powierniczego przewidzianej odrębnie kary umownej z tego tytułu."

Branża:Nieruchomości


Powrót