Numer wpisu:3524

Data wpisu:08/06/2012

Data wydania wyroku:12/30/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 960/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jacek Olma

Oznaczenie pozwanego:D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Składka ubezpieczeniowa nie podlega zwrotowi, jeżeli w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia zaistniał wypadek ubezpieczeniowy, na podstawie którego ubezpieczyciel spełnił świadczenia ubezpieczeniowe lub był zobowiązany do jego spełnienia"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 16 grudnia 2011 r. sygn. akt. VI ACa 1269/11 - oddala apelację

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót