Numer wpisu:1596

Data wpisu:05/15/2009

Data wydania wyroku:11/12/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 113/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Małopolska Kompania Deweloperska Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Inwestor zwróci kupującemu dokonane przez Kupującego wpłaty w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji, pomniejszone o:
a) zadatek wpłacony przez Kupującego,
b) opłatę manipulacyjną w wysokości 10% łącznej wysokości wpłaconych kwot (w tym zadatku),
c) ewentualnie naliczone Kupującemu przez Inwestora odsetki za opóźnienie."

Branża:Nieruchomości


Powrót