Numer wpisu:4357

Data wpisu:03/15/2013

Data wydania wyroku:12/19/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 324/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:SLO&ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Koszykarska spółki komandytowej w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony ustalają, iż termin na usunięcie wad podany w protokole nie może być dłuższy, niż (...) b) 90 (dziewięćdziesiąt) dni od przeprowadzenia oględzin i sporządzania protokołu - w przypadkach gdy usunięcie wad nie będzie zależało jedynie od strony zobowiązanej do sprzedaży, a od osób trzecich, bądź też, gdy wada będzie na tyle skomplikowana, iż nie będzie możliwe usunięcie jej w terminie podanym w wyżej wymienionym punkcie"

Branża:Nieruchomości


Powrót