Numer wpisu:4190

Data wpisu:01/17/2013

Data wydania wyroku:12/04/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3943/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Jarnath - "Solar Nieruchomości" z siedzibą w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w p. 3 niniejszej umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót