Numer wpisu:2096

Data wpisu:11/08/2010

Data wydania wyroku:07/29/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 628/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Tomasz Bugajski

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" z/s w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony oświadczają, że w przypadku, gdy z winy strony zobowiązanej do kupna dojdzie do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej, Spółdzielnia zwróci stronie zobowiązanej do kupna środki wpłacone w wykonaniu niniejszej umowy do 21 (dwudziestu jeden) dni (bez odsetek) po podpisaniu przez Spółdzielnię nowej umowy na przedmiotowy lokal z innym nabywcą, ponadto Spółdzielnia Stronie zobowiązanej do kupna potrąci 5% wartości przedmiotu umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót