Numer wpisu:1404

Data wpisu:05/07/2008

Data wydania wyroku:09/07/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 92/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia "Inwest-Dom" w Bielsku Białej

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Bielsku Białej lub Sąd Okręgowy w Bielsku Białej, w zależności od wartości wynikłego przedmiotu sporu. "

Branża:Nieruchomości


Powrót