Decyzje publikowane są na podstawie art. 31 pkt 15 oraz 31b ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. W uzasadnieniu nie zawierają tajemnicy przedsiębiorstwa, ani żadnych innych informacji chronionych na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z wskazaną ustawą do zakresu działania Prezesa UOKiK należy m. in. gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie internetowej Urzędu, w tym udostępnianie oznaczenia stron postępowania.
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWOSEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIESEKCJA B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
Hide details for [<SPAN align="left">]SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWESEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Show details for 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Show details for 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 
Show details for 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Show details for 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Show details for 14 PRODUKCJA ODZIEŻY14 PRODUKCJA ODZIEŻY
Show details for 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Show details for 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI, PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI, PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 
Show details for 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Show details for 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Show details for 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Show details for 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW
Show details for 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Show details for 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 
Show details for 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Show details for 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Show details for 24 PRODUKCJA METALI24 PRODUKCJA METALI
Show details for 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Show details for 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Show details for 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Show details for 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Show details for 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Show details for 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Show details for 31 PRODUKCJA MEBLI31 PRODUKCJA MEBLI
Show details for 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Show details for 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
Show details for Kontrola koncentracjiKontrola koncentracji
Show details for Ogólne bezpieczeństwo produktówOgólne bezpieczeństwo produktów