Decyzje publikowane są na podstawie art. 31 pkt 15 oraz 31b ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. W uzasadnieniu nie zawierają tajemnicy przedsiębiorstwa, ani żadnych innych informacji chronionych na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z wskazaną ustawą do zakresu działania Prezesa UOKiK należy m. in. gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie internetowej Urzędu, w tym udostępnianie oznaczenia stron postępowania.
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWOSEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIESEKCJA B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWESEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA D WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄSEKCJA D WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA E DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA SEKCJA E DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA F BUDOWNICTWOSEKCJA F BUDOWNICTWO
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY, NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCSEKCJA G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY, NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWASEKCJA H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMISEKCJA I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA J INFORMACJA I KOMUNIKACJASEKCJA J INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA K DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWASEKCJA K DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA L DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCISEKCJA L DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Hide details for [<SPAN align="left">]SEKCJA M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNASEKCJA M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Show details for
Show details for 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
Show details for 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES), DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES), DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Show details for 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Show details for 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOW72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOW
Show details for 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Show details for 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Show details for 75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Show details for Kontrola koncentracjiKontrola koncentracji
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCASEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA O ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA, OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNSEKCJA O ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA, OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA P EDUKACJASEKCJA P EDUKACJA
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNASEKCJA Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄSEKCJA R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
Show details for [<SPAN align="left">]SEKCJA S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWASEKCJA S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA